કર્મચારીઓની યાદી

અ.નં  કર્મચારીનું નામ  હોદ્દો મોબાઈલ નં
શ્રી મિતેષ્ા કે. પટેલ ઈ.ઓ. 9898773163
શ્રી કનૈયાલાલ બી.પટેલ શ્રોફ 9016078770
શ્રી આશાબેન વાય. આચાર્ય કલાર્ક 8490003840
શ્રી કલ્પેશ વાય.આચાર્ય ચી.સે.ઈ. 9898773299
શ્રી પરેશ આર. પટેલ સે.ઈ. 9574391618
શ્રી ધમર્ેન્દ્ર જી. ત્રિવેદી કલાર્ક 9662537633
શ્રી સંજય એ. પટેલ કલાર્ક 9662534057
શ્રી કાદર એન. મનસુરી કલાર્ક 9662537632
શ્રી એમ. બી.પરમાર ઓવરશીયર 9898773288
૧૦ શ્રી કિરણ ટી. પ્રજાપતિ એન્જીનીયર 9974646556
૧૧ શ્રી કમલેશ એ. પટેલ કલાર્ક 9662537619
૧૨ શ્રી રોનક જે. પટેલ ટાઉન પ્લાનર 9662537624
૧૩ શ્રી પ્રકાશ આર.પટેલ કલાર્ક 9662537615
૧૪ શ્રી એમ.એ. પઠાન ટાઈપીસ્ટ 9662537623
૧૫ શ્રી મિથીલેષ્ા આર. ઠાકર કો.ઓ. 8735009763
૧૬ શ્રી મિલન જે. પટેલ એન્જીનીયર 7801888795
૧૭ શ્રી વાસુભાઈ બી.ઓડ કલાર્ક 9662537625
૧૮ શ્રી વિષ્ણુભાઈ એમ. પટણી કલાર્ક 9879127995
૧૯ શ્રી લાલભાઈ જી. પટેલ કલાર્ક 9662537630
૨૦ શ્રી શૈલેષ્ા એ. પટેલ ટેક્ષા સુપિ્રન્ટેન્ડેન્ટ 9662537614
૨૧ શ્રી અલ્પેશ જી.પટેલ કલાર્ક 9662534065
૨૨ શ્રી દિનેશ બી. પટેલ કલાર્ક 9662537624
૨૩ શ્રી ઘનશ્યામ કે. પટેલ કલાર્ક  
૨૪ શ્રી યોગેશ આર.કડીયા કલાર્ક 9662537631
૨૫ શ્રી સમીર જે. દવે કલાર્ક 9662537628
૨૬ શ્રી રણછોડ જે. નાયક કલાર્ક 8980912304
૨૭ શ્રી ભીખાભાઈ જી. પટેલ વાયરમેન 9898017232
૨૮ શ્રી વિજય એમ. બારોટ કલાર્ક 9662537617
૨૯ શ્રી રાજલ વી. પટેલ સમાજ સંગઠક 9574739513
૩૦ શ્રી મનિષ્ા જે. પ્રજાપતિ વાયરમેન  
૩૧ શ્રી મુકુન્દ એ. નાયક કલાર્ક  
૩૨ શ્રી માર્કન્ડ ડી. શુકલ કલાર્ક  
૩૩ શ્રી મહેશ પી. પટેલ કલાર્ક 9687500602
૩૪ શ્રી નિકુંજ પટેલ એન્જીનીયર  
૩૫ શ્રી અનિરૂદ્ધ ગઢવી